Text per p. 2

       '��'.....'fiu  �

Aa.ao�taol� Catalana d'Estu-
dianta. {Academim �fe Dret.)� Aral, a lea aia
de la tard�, tindr� lloc la sessi� Inaugural de
aquesta Aaadjmia de Dret, ea el local de l'Aa-
aociaci� (Cone�tl de Cent, 264, balxoe).

Ei distingit jui Iseousult don Josep Maria
de Broo� esta encarregat del disoura, �1 te-
ma de> qa�l es: �Ensenyansa del Dreta Cata-
lunya flee al sigle xvm�.

Joventut Nacionalista. � Aquesta
aeeoi� de soci* jove* de la Lliga Regionalis-
ta donar� oada dissabte, durant tota la qua
resma, una oonfereooia p�biiea ea el Centre
Catalanista de Ripoll.

La de dem� anir� a e�rreo del jove eng�
nyer Industrial don Josep Harta Tallada,
parlant aobre �Evoluci� del Catalanisme�.

Vic-A la Societat Catalunya Vella, de-
m� passat s hi Inauguraran les Ilissons de
Historia de Catalunya. Dites Ilissons ran a
o�rree dei professor de dita mat�ria en els
Estudis Universitaris Catalans dea Llu�s R.
Nadal y se donaran d'aoord ab la Junta de
dita Estudis, la qual lea considera con� una
extensi� de l'esmentada ensenyan�a que t�
ea C�tedra a Barcelona.

El tema de la Hisso de diumenge, que aer�
a dos quarts de sa* en punt de la tarde, ea el
seg�ent: �Catalunya en l'Edat antiga�.

Lliga Regionalista.�El regidor don
Josep Rogent y Pedrosa donar� aqueat ves-
pre, en el sal� d'actes d'aquesta Sooietat, una
conferencia sobre'l tema: �Ela catalanistes a
la Comissi� de reforma, tresoreria, obres
extraordin�ries y algunea de la meves Ini-
elatlves en ei Consistori*.

Centre Nacionalista Republic�
de la Baroeloneta. � Dem* dissabte, a
les d�u de la vetlla, donar� una conferencia
don Amadeu Peltx en e! looal d'aqueata enti-
tat, desenrotllant el seg�ent tema: �L'esperit
republic� en nostres antiguea inatitnoiona po-
l�tiques�.

bre, manlfeatantlo desfavorable al projecte
de la Dipataol� Provincial.

Fundeu la proposici�, aia flrmanta de la
mateixa, ea que l'assumpto porta molta pres-
ta y est� pr�xim a resoldre�.

El senyor Duran demana que passi a la Co-
missi� de Governaci�. S'hl opoaen eleaenyora
Os II y Valent�.

El senyor L�pez, eludit pel senyor Gal�,
eren tamb� que s'ha d'anar ab molt de comp-
te en aquesta q�esti�.

Parlen, adem�s, eia senyors Layret, Cara-
raofa y Nublola.

El senyor Gal�, qne parla novament, de-
mostra, fent dlbuixoa en ona pissarra, que'l
projeote de la Seocl� Hidroi�giea de l'Ebre
es superior al de la Diputaci�.

El senyor Duran insisteix en sos punts de
vlata v el senyor Nublola referma les raona
donades pal senyor Gal�.

Se posa a votaci� nominal la proposici�, la
qual es aprovada per setze vota contra nou.

Orde del dia

Seguidament s'entra a l'orde del dia, apro-
vantse tots els parera que en ella figuren y
alxeoantse la sessi� a dos quarta da deu.

�

k�� ii l'Jj.i.iivi(

Al aal� de conferenoiea, da molt abans da
aomenaar la sessi�, no s'hi podia donar un
paa. Per tot arreu bl havia rotllos de regidors
y periodistes fent calendaris sobre lo que po-
dria passar a la aeasi�.

Pera acordar liniea da oonduota se celebra-
ren diverses reunions. Aix� sa reuniren els
republicans solidaris, ela republicana de lea
diverses tendenoies del Consistori j ala re-
gionalistes. Aquesta �ltima celebraran ia reu-
ni� ab l'arcalde.

Ab tantes reunions ning� sabia, no obstant,
qu� passaria. Mentrea ela una afirmaven que
bl hauria debat llarg y per estona, altrea as-
seguraven que tot aniria com una seda.

El eenyor Sanllehy no eatava gaire animat.

Ei p�blic, 8 la tribuna, nombr�s.

A les sis de la tarde menya d�u minuta,
l'arcalde declara oberta la aessl�. Se llegeix
y s'aprova l'aoia de la anterior y s'entra al

Despatx ordinari

que oonsta d'una comunicaci� dala raarmes-
sors de don Ferran Alsina, donant compte del
llegat d'aquest a la ciutat de l'establiment
�Mentors�.

S'aoorda fer constar en aota'I sentiment de
la Corporaci� per la mort de tant aximl pa-
trlol.

Mocions

Lo dels municipals t SERENoa�El tenyor
Borrell y Sol se fa eco de la oornunicaoi� di-
rigida pel governador a l'arcalde, aobre'l
compliment de l'article aegon del reoent reial
decret sobre la cooperaci� de la guarda mu-
nicipal y serenos a les tasques polioiaques.
Creu el senyor Borrell qna aix� no ea �aoul-
tat de l'arcalde, sin� de l'Ajuntament. Pre-
gunta al senyor Sanlleby al est� disposat a
complir l'orde governativa o b� si ho deixar�
a mans dei Consistori.

L'arcalde oontesta qne la eomnnioaol� ha
passat a informe de la comissi� corres-
ponen'..

Rectifloa'l senyor Borrell, censurant du-
rament el R. D. y eixamplant lea aeves oen-
sures per l'altre R. D. ordenant l'establiment
de porteries. Afirma que aquesta cossos de
policia urbana ooiupeteixen a l'Ajoutament

Troba monstru�s el fet de que'a donin
tsntee facultats als portera, ja qne aix� signi-
fica establir un espionatge odi�s. No m�s
troba explicable'l dictat d'aquests R. D. pera
oobrir y emparar el frao�s deia qne no ban
sabut descobrir ela terroristes.
. Aeaba demanant a la Comiasi� de Governa-
ci� qne estudii b�'l assumpte pera opoaarae
tal com se degui als prop�sits da lea autori-
tats centralistes.

El senyor Puig ofereix que la Comissi� es-
tudiar� la cosa.

Damunt de la taula

Els jornals dels obrers.�Damunt da la
taula hi ban dos parers, un de majoria y
un altre de minoria, de la Comissi� d'Aixam-
pi ta. El primer demana que a'aoordl que no
hi ha lloo a la fixaci� da jor ial m�nim pala
obrera carreter� de la zona d'Alxamplia,
que's prorrogui el plas de ais mesoa pera
que don Raimon y don Jaume Torres preetin
el auminlstre del aervet d'aoerreigs, fina y a
tant que l'Ajuntament deixi eetablerta y �n
execuci� una nova fosroa de suministre y
que's formulin els pleos de oondtolons pera
treure a concurs el servei d'aoarrelga.

El de minoria compren ela mateixos doa
darrere extrems del de majoria, per� dife-
reix d'aquest en qne demana que pes obrers
carretera d'Alxamplia se fixi el jornal de
8*25 pessetee.

El senyor Marea defenaa llargament al
de minoria.

El aenyor Duran y Ventoaa a'oposa al pa-
rer defensat pel senyor Mara�, parlant en
conaeq�enofa en pro de la majoria.

Rectifica'! senyor Mars� y parlen despr�s
els senyors Layret, Pinilla, Jtay� y Bastar-
des. Rectifiquen es aenyora Altay�, Dnran,
Pinilla y Mars�.

Se posa s votaci� noroln&l al parer de mi-
noria, el qual queda aprovat par 23 vota con-
ti a 9. En conseq��ncia, queda rebutjat al pa-
rer de majoria.

Incident

Pbr la vinguda del rel�El aenyor Ma-

Srlfi� s'aixec�, y dlrtglntse al aenyor* Sanlle-
y, li pregunta al t� noves de pr�ximes visi-
tes.

El senyar Sanlleby: � Na tinc cap nova.
(Rumors.)

El senyor Magrlfl�:�Donce b�. Aix� jo de-
mano al senyor Sanlleby que faaal saber al
poble de Barcelona el criteri de la Comissi�
de Reforma de que'l dia 9, a lea nou del
mat�, s'Inauguraran les obree da la Reforma.

En aquell dia a Montjuid no tiraran cano-
nades y a la Catedral el blabe, que tant amic
es u'alguns deix nostres companys (k,rans
rialles), no far� testes.

Dic aix�, perqu� nlg� ests ha titllat de des-
oorte8oa. No, no hi ha res d'aix�. Solament
demanem que's oomptelxl lo aoordat. Fentho
aix� tieballar�'l senyor Sanllehy pel preatigl
de l'Ajuntament.

Veu, senyor aroalde, com no som Irreve-
rent�?

EI senyor Sanlleby:�Encara no s'ha fixat
el dia, par�'a tiudrau en compte lea manifes-
tacions del senyor Magrifla.

EJ aenyor Magrlfl�;�Grades, senyor Ar-
oalde-' (Rumors eu tot el CousJs.ori).

Proposicions

L'enjassamknt dbl Llobreo.;      EJs se-

nyora Gal�, Pinilla y Valeu ', pr*�unten una
proposici� demanant que l'Ajuntament fixi el
aeu criteri favorable al projecte de desvia-
ment del Llobregat per l'eatany de Remol�,
formulat yer .a Divisi� Hidroi�giea da l'fi-

INFORMACI�

DE BARCELONA

Carnet d'avui.�A les quatre de la tarden
Seesi� del Colegl de Farmao�utlos.�A les sis:
Conferencia de don Guillem M.* de Broo� a
l'Associaci� Catalana d'Estudiants. � A dos
quarts de d�u del vespre: Conferencia deu Ro-
gent a la Lliga.��dem de don Daniel Girona
al 0. E. de Catalunya. � �dem den Max Bim-
bo t l'A. K P.�Sessi� de l'Aoademla d'Higie-
ne de Catalunya.

EI Comit� organisador del banquet vegeta-
ri�'ns diu que, hsventli preguntat diverses
senyores ai podrien assistir al banquet, fa
p�blic de que podran assistirbi totes les que
ho tingnin per convenient, tant de la oapital
com de f�ra.

Aix� mateix fa present que ja s�n posades
a la venda lea Invitacions pera 1 banquet en
el Sindioat Protector del Treball Naoional,
plassa de l'Universitat, 5, pral.; Hotel Mun-
dial Palaoe; Farm�cia Knelpp, y en la Cami-
seria Santlveri, carrer del Call.

Boletin Oficial.�E\ darrer n�mero publica
lea seg�ents disposicions:

Avia de que s'ha presentat una inatancla
par la Companyia del ferrooarrli de Sarri�
a Barcelona, pera construir un tramvia el�c-
tric en aquesta oiutat que partint del carrer
de Valenci� en son encreuament ab el de
Balmes, passi per les de Ballen, All-Bey y
M�ndez N�fiez fins a l'Alt da Sant Pere. Altre
del Govern civil declarant d'utilitat p�biiea
lea obree d'ampliaci� del cementiri de Lea
Corts. Itinerari pera la reoaudsoi� de contri-
bucions als pobles de Calella, Castellet, Sa in-
pedor, Torruella (Sant Mart� de), Oriiua, Hos-
pitalet y Sant Climent da Llobregat. Relaoi�
d'eeeoles vacant� qual s�n no excedeix do
625 pessetes y que s ban de proveir per con-
curs �nlo. Circular de la seooi� provlnolal de
eatat�stloa ala aroaldes, pera que en el plaa
de 10 dies, envi�n estats deia preus mitjos
deia artioles prinolpaia de oonsum y tipus de
jornals de la classe obrera al segon semestre
de 1907. Av�s de la Junta del Port aobre una
emissi� d'obligacions. Altres de menys Inte-
r�s procedents d'Ajuntaments y providencies
jndloiaia.

seguen ta assumptes da Is Seoefd de Gover
aaci�:

Recurs de don Francesc Nlubfi contra un
acord de l'Ajuntament de Badalona, pel que
va aprovarse ab car�cter provlaional el re-
glament pera'l aervet de cotxe* f�nebres.

Instanola de l'arcalde de Saat Joan Despi
soiicitant que sVntaufl oompetenoia al Jutjat
d'inatruoei� de Sant Feliu de Llobregat, en el
oonelxement del sumari instru�t ab motiu de
l'aprofitament d'un porc

Comparecencia de ie� Cases da Caritat y
Maternitat y Exp�sita, en un plet aobre bena
� que venen eventualment cridades.

�Y de la Seooi� d'Hisenda:

Informe referent ala concerta gremials oe-
Iebrata per l'Ajuntament de Baroelona pera'l
cobrament deia arbitria extraordin�ria esta-
blerta pera'l oorrent any sobra'l mid�, pas-
tes para sopa, silicat de sosa y salitre.

Expedients relatius a un reoure de queixa
dedu�t per don Pere Pla y un altre contra la
Arealdia de Balsareny ab motiu de la notifi-
caci� d'una resoluoi� del delegat d'Hisenda,
recaiguda en un expedient de defraudaci�
de l'arbitri municipal de marca y matanaa.

�dem de perd� de oontrlbuolons territo-
rials aollcitat per l'Ajuntament de Prats de
Rel ab motiu de les Inondaolona ocorregudes
en octubre y novembre y per l'Ajuntament
de Santa Coloma de Cervell� ab motiu de lo
mateix.

Sani d'avui: Sants Olaguer, arq., y Cine,
mr. � Sant de dem�: Sant Tom�s d Aqulno,
doot.

/,  CARTR�  OTXXJR
Roviralta y O.*, enginyers.�AMPLE, 24.

Fida munio�pa

Una comissi� d'obrera sense feina eatigu�
ahir a l'Aroaldia a demanar colocaol�. Se-
gona la llista que mostraren ela obrera que
desitjen colocarse, a�u SO.

Ahir eatigu� a l'Aroaldlal frare caputx�
P. Rupert de Manreaa, a demanar la firma
de l'arcalde pera'l pergam� que ha d'esser
eolooat a la primera pedra d'un eouvent y
Iglesla de l'orde que s'edificar� a la Diago-
nal, tocant a la Riera de Sant Miquel.

El pergam� est� redactat en catal� y porta
ja dlversee firmes.

El temple estar� dedicat a la Madona del
Roaer de Pompeya, ser� dirigit pel senyor
Sagnier, arquitecte, y tindr� 33 metres de
faixada a la Diagonal.

El P. Rupert conferenci� extenaament ao-
bre lea obree ab el senyor Pinilla, tinent ar-
oalde d'aqaell dlatricte.

Ahir slgu� pagat al proprletarl don August
Rull l'Import de la casa n�ms. 2 del oarrer
de Dufort y 14 del den Jup�, valuada en pes-
setes de 61,986.

Haventse fet la retenci� del l'20 per 100
per l'imposi del Tresor aobre pagaments,
el proprletarl formul� la reserva de que
acudir� en dret a qui correspongui sobre'l
particular, per no estarhi conforme.

Presenciaren l'aote l'arcalde, al secretari
de l'Ajuntament y el delegat del Colonial se-
nyor Fontanals.

Dem� seran pagades altrea dues cases.

Se oonRa en poder enllestir lo referent a
la del marqu�s de Monistrol, situada al oar-
rer Ample davant del quartelet de munlol-
pals, pera poder ferhi all� la oerlmonla Inau-
gural.

Una oomlsai� del Centre Moral de Gracia
ha demanat a l'arca de un premi y un tema
pera'l certamen commemoratiu del oenteua-
rl de don Jaume.

Reoomenat per l'embaixador japon�s a Ma-
drid, ha estat a l'Aroaldia l'enginyer senyor
Umesaburo Ogavra, professor de l'Universi-
tat Imperial de Kioto.

Dels idiomes europeus sola parla l'angl�s,
y conversant ab l'arcalde, que tamb�'l domi-
na, ha demanat alguns pl�nols de Barcelona
que obren a l'oficina faouitatlva.

Desde'l dia 7 s'admetran proposloions pera
el ooncurs pera lea obrea d adob de la caseta
destinada al personal de matanaa de l'Eaoor-
xador general.

El tlpn ea 1,203.

Ahir estareu imposades sis guardea muni-
cipals Villafranca, Barahona, Casajoana y
Oller, les medalles de diferentes classes qus
acord� donartos l'Auntameot ab motiu de
troballa y reeullida d'exploslus.

�  FUMEU PAPER �MONTSENY..

De la Diputaci�

��. Colegl Model d'Interna, es el m�s higi�-
nic, familiar y econ�mic. S. Feliu Llobregat.

Vida corporativa

a -
Max-Bembo donar� aqueat veapre, a l'Ate-
neu Enclclop�dio Popular, una oonferenoia
p�blica sobre'l tema: �Altruisme dels rics en
obres de cultura�.

L'Acad�mia d'Higiene de Catalunya cele-
brar� sessi� avui, a doa quarta de d�u del
veapre, en aon domioili social, plaaea de Ca-
talunya, 0, pral., ooupantae en l'orde del dia
de �L'hlgienlsacf� de lea aig�ea de Barce-
lona�.

La darrera sessi� celebrada par l'Aoade-
mla de Jurisprud�ncia y Llegisiaoi�, va oo-
mensar nomenantse aoad�mio a don Candi
Cervera y Mata.

Ei notari del Colegl de Baroelona, don
Adri� Margarit, va continuar l'eatudl da Peu-
fiteusi oatalana, oonaiderantla deado'ia punts
de vista jur�.Ho y historio, demostrant que es
una instituci� que no sola ba contribu�t y
contribueix avui encara al desenrotllament
deia centres de poblaci�, sin� qua, on els
oampa, afavoreix tamb�'l desenrotllo da la
agricultura. Va estudiar alx�matelx les rela-
oiona jur�diques que de i'eufiteual sa deri-
ven, l'origen y aloans de eada una d'elles y
les reformes convenients qne demana avui
la vida moderna.

Don Jaume Bofill y Matas va intervenir
tamb� en la discnasl�, fent algunes conside-
rsoions sobre l'estat de lenftteusis aval a
Catalunya y proposant algunea reformes que
deurien Introduir�s ea la seva Uegialaol�
pera feria compatible ab lee neoeaaitats so-
oiala, econ�miques y jur�diques, del moment
actual.

En el Centre Excursionista da Catalunya,
avui, a dos quarts de d�u del vespre, don
Daniel Girona hi donar* ona eonferenoia-
reasenya d'una �Exourat� d'bivern pel Mont-
aeny �. Ser� ilustrada ab projeccions llumino-
ses.

Aquesta tarde, a lea quatre, celebrar� ses-
si� ordinsria el Colegl da Farmac�utica de
Baroelona.

A lea olno d'aquesta tarde celebrar* sessi�
extraordin�ria el �Monteplua Farmao�utio
del Dr. Andreu�.

L'Aoademla de Bones Lletres celebrar� de-
m� aessl� ordin�ria pera la lectura d'un tre-
ball de don Ferran da Segarra sobro'ls se-
gells dels Comtes d'UrgelL

.*. Escalfadors bany, P. Riera, R Catalunya,29

Lletres y Arts

Apolantse en au vot de conflansa que 11
don� la Comissi� Provlnolal, el president da
la Diputaci�, don Eurio Prat de la Riba, ha
manat que'a posin domassos en el Palau de
la Diputaci� y que s'enllumeni eapleadoroaa-
ment la fatxada.

M�a a m�s d'aix�, ha disposat que'l Coa
Provlnolal assisteixi en corporaci� a rebre'l
rei y a tots els aotee ofleials que's oelebrin en
honor d'ell.

Comentant aquest invereemblable acord
del senyor Prat da la Riba, ahir en la Dipu-
taci� eia elements oaclquistea que encara hi
resten se fregtven de mana regonelxent que
ao's podia demanar m�s y que en squesta
hora no tenien pera que anyorar en la presi-
d�ncia de la Diputaci� a cap din�st�o-oaol-
quista.

La Comi�<� Provlnolal ha despatxat ela

A can Par�a s'obr� anit una Interessant ex-
posici� dels coneguts artistes don Ivo Pas-
cual y don Alexandre de Cabanyes.

Les targes de convit que hl criden son lu-
xoses y de gust refinat

En el Centre Reereatia da l'Eaquarra de
l'Aixamplia (Aribau, 21), s'hl representaran.
diumenge el veepre les seg�ents obres en un
acte: �Sense argument�, com�dia de don
Lluia Llibre; �Reialesa� (estrena), trag�dia
l�rica en vers, original da don Jaume Mart�,
m�sica del mestre Franoisoo Pay�s y decorat
de don J. XImenis Sol*, y �L'Alegria qua
passa�.

f lAvul donar�'l darrer concert, en al Teatre
Prinoipal, l'eminent pianista Emil Sa�er, In-
terpretant un programa m�s interessant, ai
oab, que'l que intrerpret� dijous passat. Es
d'esperar que'l nostre p�blio correspondr�
a l'eminent pianista en la forma a que'a me-
reix per les seves exoepoionala qualitats de
virtu�s dei piano.

L'Assoclaoi� Musical de Baroelona ha pu-
blicat el programa deia vuit grana concerts
simf�nics que donar� en ei gran teatre del
Lloeu ela dlae 8,12, la, 19, 22, 25 y 29 del oor-
rent mea de mars y el 2 d'abril.

Els mestres que dirigiran aquests oonoerta
seran: B. Croo�-Spinelii, direotor del Conser-
vatori de Tolosa, Camil Saint-Sa�na y J. La-
mote de Grlgnon.

Els executants seran: l'orquestra de l'Asso-
ciaci�, oomposta da vuit professora, els chors
ds Is mateixa y l'Orfe� Graoleno, que diri-
geix el mestre Baloelia.

Pera l'interpretaci� de les obres pera pia-
no y piano ab orquestra, aa compta ab els
piauietes M. Saint-Saena, don finrio Granados
y don J. Lliurat.

Ei repertori de les obres que s'exeoutar�n
en ela oonoerts es extens�ssim, essent tsmb�
en gran nombre lea de primera andlol�.

Aquestea aeran les seg�ents:

L'�Oration>, de C�sar Frank, pera solos,
chor y orquestra; �Les beatitudes�, poema
dram�tic en tres parts da Byron, m�sica da
Sohumann, pera solos, ohor, orquestra y re-
citant�; �Manfred�, poema simf�nic pera
gran orqueatra y �La jeuneee d'Heroule�, de
Saiat-Sa�na, y d'aqueat tamb�'l c�lebre �Sep-
tnor de fa Trompeta�, transcripci� a dos pia-
nos de la aonata de Cbopln, exeoutada pela
mestres Saint-Sa�na y Granados; �Laonora�
de Duparo; �Peileas a Meliaandro�, de Faura;
'Fantaieie en re m.�, �Preludes de l'Oura-
gan�, Bruneau; �Danses populalrea�, Tiersot;
�Peer Gynt� (H sulte), Grleg; �La foret en-
chant�e�, D'Indy; y �Troia pieoea d'orches-
tre� y �La unit chantante�, de Oroc�-Spi-
nelli.

Adem�e s'executaran:

La �Setena simfonia� 7 l'obertura �Flde-
llo�, de Beethoven; la �Simfonia Incompleta�,
de Borodlne; la �Simfonia�, de Brahms; el
poema �La Mer�, da Gilaon; fragments da
�Romeo e.Julieta� 7 de �La damnazione de
Fauato�, l'obertura �Carnaval romain�, �L'en-
fanoe de Crist� y �Harold en Italle�, da Ber-
lioz, la �Simfonia en rs menor� y l'obertura
�Juliua C�sar�, de Sohumann; fragment da
�El oapvespre deia D�us� 7 l'obertura deia
mestres cantaires-, ds Ricard Wagner, y la
obertura �L'home da la pell d'os�, de Slgfrid
Wagner.

Les obrea pera plano 7 piano ab orqueatra,
seran les seg�ents:

�Sonat� n�m. 13�, Beethoven, piano; �Con-
cert en do menor�, id., plano 7 orquestra;
�Quart oonoert en do major�, Saint-Sa�na,

Aquest ser�'l que a'enoarregari da laxo
ouoio.

El mestre Granados tocar�: �Concert�,
Grieg, piano 7 orqueatra, 7 �Quint Concert�,
Saint-Saoua, id.

Adem�s. els mestres Saint-Saena 7 Grana�

doa tocaran at �Gran duo � deux pianos� dsl
primer.

La part da plano del �Concert�, da Sohu-
mann, pera pleno y orquestrs, ser� Interpre-
tada pel raeetre aenyor Lliurat.

La corablnaol� d'aqueat repertori permetr�
organisar olno grans festivals dedtoats per
complet a Beethoven, Sohurasnn, Berllox,
Saint-Saena y Grieg, el darrer a la mem�ria
del gran meatre norueg, el qual, oom digu�-
rem, havia de dirigir part ds l'actual seria
de concerta.

Avui celebrar� aon benefici en al teatre dsl
T�voll, el transformista Donnlni, al qual do-
nar� a con�ixer al p�blic el secret del trans-
formisme per medi d'an decorat transparent
constru�t expressament

Representar� l'imitaci� da �La mano�, de
Puocint; �Eldorado�, �Varlet�a�, �El eatna-
leonte�, �I oamarlerl Lampo� y lo m�s esou-
llit del seu repertori exc�ntric.

Dl�slrnocl�

La Societat �Espero Kataluna. (Parad�s,
n�mero 12) est� preparant l'explicaci� d'un
cura gratu�t de Taquigrafla Esperanta (Ste-
nograflo), pel aool de la dita Sooietat LI. Ba-
oardlt, pel sistema alemany (Stolze-Sohrey),
r�pid y faoil�sslm, del qual no m�a oal dir
que consta ta�t aola de oino ourtea Ilissons:

Al curs hl podran assistir tots sis esperan-
tlstea aficionats a la taquigrafla.

Queda desde avui oberta la matr�cula en
el local de la susdita Sooietat, da noa a d�u
de la nit

Don Joaquim Caaes-Carb� reanuaar* avui
les olasses d'Ortografia oatalana, que ab tan-
ta acceptaci� venia donant en la Fundaci�
Horaoiaca d'Ensenyansa.

Les olasses que tindran lloo en al nan do-
micili de la Fundaci�, Governador, 11, prin-
oipal (aprop de la plassa de Santa Agna), s�n
absolutament lliures y gratu�tes, podenthl
assistir quantes persones bo desitgin.

El Reotor de l'Universitat ba firmat, en m�-
rits del ooncurs del segon semestre de 1907,
els seg�ents nomenaments de mestres en
proprietat:

Provinoia de Lleida.�Don Josep Royo 7
Vidal, pera Florejaos; don Josep Plana 7 Se-
gura, pera F�gols; don Crist�fol Espanol Bal-
tasar, pera Fontdepont (�ger); don Josep Be-
renguer Gal�n, pera Montargull (Any�); don
Pere Cardona Garc�s, pera Castelloiutat; don
Llufa Gratac�s y Matas, pera Preixens; don
Pere Cantenya Bret, pera Ta�a; don Joaep
Roig� y Pueyo, pera Peramea; don Jaume
Llopart Monner, pera Pallerols; don Ramon
SI:vago Liuoh, pera Valle de Castellb�; don
Bonaventura Bonifasl Jusmet, pera Sant Cer-
ni; don Miquel Rolge y Gibert, pera Caste-
ll�; don Eliseu Tarin y Polo, para Viella;
don Pere Pascual y Mart�n y Latorre, pera
Orcau; don Josep Tremoleda Barcel�, para
Montanisell; don Carles Esguerda y Masip,
pera Aspa; don Josep Esouer Pirao�s, pera
Senterada; don Josep Tamarit 7 Cam�, pera
Castell� (Nav�a).

A la Secretaria de l'Universitat s'han rebut
els seg�ents t�tols:

Don Josep Vifleta 7 Urgell, llioenoiat en
Farm�cia.

Don Llufa Bruna 7 Danglad, llioenoiat en
Medecina.

Don Joan Roura 7 Caaaboacb, don Ricard
Turull 7 Ventosa y don Ramon Amigo 7 Ou-
y�s, llicenciats en Dret

Don Carles Carrillo y Noriega, don Eario
Casas y Casals, don Miquel Useros 7 Garoia
y don Joan Safa y Sim�n, enginyers Indus-
trials.

Doa Valent� Iglesias 7 Abell�, parit mer-
oantll.

Don Ferran Fontana 7 Almeda (sobresaor-
tint), don Francesc Mart�n 7 P�rez, don Jo-
aep Mauri 7 Poal y don Josep Barata 7 Roca-
fort, perits industrials.

Ha estat nemenat mestre Inter� de Sant
Mart� de Mald� (Lleida) doa Manuel Oalducba
Guerra.

En l'Ateneu Democr�tic Regionaliata del
Poblo Nou bi tindr� lloc, dem� dissabte, una
vetllada de propaganda de l'idioma interna-
cional Esperanto solemnlaant l'inauguraoi�
d'un nou oura de olasses, que, s'ensenyen de
acord ab la Sooietat �Espero Kataluna�.

Sport y festes

El Consell direotlu da la Secci� Excursio-
nista de l'A. P. O. convoca a tota ela socis de
la mateixa que vulguin assistir s l'excursi�
que pera 1 dia 8 del oorrent t� organiaada a
Sant Llorens del Munt, a la sessi� preparat�-
ria que tindr� lloo avui. a doa quarta de d�u
de la vetlla, en aon estatge social.

A l'Ateneu Autonomista del Distrlote Set�
(S. A.), a'hi celebrar� una vetllada �ntima
dem* passat diumenge.

En dita entitat a'ensenyen de ballar sarda-
nes a tothom que'n vulgui apandre, haventahi
format una oolla sardanaire anomenada �La
fals oatalana�, oomposta de oino joves 7 olno
senyoretes.

Dem�, de nou a dotze de la nit 7 diumen-
ge, de oino a vnit de la tarda, sa donaran en
al Cfrcul de Proprletaris de Grada audf-
oiona de sardanes a o�rreo de la cobla �La
Prinoipal Barcelonina�.

La sooietat recreativa �La Paloma� cele-
brar� dem�, a les onze de la nit un ball de
Plnyata, el qual promet veur�s molt concor-
regut.

Acci� econ�mica

La Delegaci� d'Hisenda ha senyalat pera
avui ela seg�ents pagaments:

A donya Rosa Rlb�, 17,814*77 peasstes, a
doa J. Giralt 49; ala aenyora Morel y Far-
reraa, 55; a don Jaume Bon, 1,324*52, 7 a la
Sooietat Navegaci� y Ind�stria, 12,806*89.

La Tresoreria d'Hisenda d'aqueata provin-
ci� ha format el seg�ent Itinerari pera la 00-
bransa de contribucions ala pobles que'a
diuen a continuaci�:

Zona d'Arenys de Mar.�Calella, dies 7, 8
7 9 de mars, 7 Castellet (Sant Vicens), 77a

Zona de Manresa.�Sa rapedor, dies 7, 87 9,
7 Torroella (Sant Mart�), 9 y 10.

Zona de Matar�.�Orriua, dia 10.

Zona de Sant Feliu.�Hospitalet, dlea 10,11
y 12, 7 Sant Climent de Llobregat, 9 7 10.

El Comit� exeoutiu de l'Exposici� Interna-
cional de lea Industries 7 del Treball que
tindr� lloo a Turin l'any 1911, ba obert un
concurs internaoional sobre'ls medis oonve-
nientf pera fer incombustible, o al menya
inlnflamablea lea fustes y teixits que s em-
pipin pera la cooatruoci� deia edlfiols de la
mateixa.

Ela oonoorrents tindran que enviar, pera'la
assaigs, els preparats dins del mes d'ootubre
de 1908 a la Direoci� del Laboratori de Qu�-
mica doeim�stica del Reial Pollt�onlo de Tu-
rin, en quantitat suficient pera protegir al
menya 50 metres quadrats de fustes o tei-
xiu.

Als millora preparats se'ls hl oonoedir�
medalla d'or, duea de plata 7 quantitats en
met�llo.

Al oousulat dltalia (Mallorca, 238), aa do-
naran lnformea a qui ela demani.

Durant la tardor d'aquest any aa oalebrar*
a Palermo (Sic�lia), un conours internaoional
ab premis pera m�quines auto-motrius pera
llaurar terrenya destinats al cultiu do vinya.

Se concediran doa premis:

Primer. Una medalla d'or 7 10,000 lires
7 adquisici� da doa exemplars de la maqui-
na premiada.

Segon.  Una medalla d'or 7 3,000 lires.

T as inst�ncies pera l'admissi� al conours

han �te presentares abans del 15 d'agost d*
190SFa�Ministeri rigrloultura de Borns.

Ar Consulat general d'Itafia, oarrer de Ma-
llorca, 233, prinoipal, facilitaran tota mena
de detalls ala que desitgin m�s informes.

Diumenge que ve, a lea d�u del mat�, tin-
dr� lloo a la f�brica de fllata 7 torta de oot�
deia senyors Castellet y Llorene, uaa oonfe-
renoia pr�etiea dedloada especialment a l'es-
tudi de la moderna earda Howard 7 de l'a-
justat deia seus xapons, organiaada per l'U-
ni� Industrial 7 a c�rrec da l'enginyer y oa-
tedr&dc don Manuel Mass� 7 Llorens.

Els socis 7 alamnea que vulguin assiatlrhi
podran acudir, a les nou det mat� del diu-
menge, en el seu domicili social, Alvarez, 6.

Per la seooi� de la Cambra Oficial de la
Proprietat denominada �Cordillera de San
Ginas-Horta� 7 redactada pel vispresident de
la mateixa, doa Antoni Mass�, s'est� circu-
lant pera que la ansorlguin els proprletaris
interessats, l'instanola que va dirigida a l'A-
juntament, pera la realisaoi� dsl projecte
Iniciat per la Cambra de dotar a Baroelona
d'una via d'alta olroumvalaol� que oomensl
a la oarretera de Cornell� a Fog�s de Torde-
ra en l'extrem Snr de la serra, recorrent
tota aqueata fins a l'extrem Nord de la ma-
teixa y atravessantla les oarreterea de Sarri�
a Vallvldrera y ai Papiol, de Gracia a Ter-
rassa y d'Horta a Sardanyola.

Pera la realisaoi� de millora tant impor-
tant ela proprletaris cedeixen al Municipi els
terrenys necessaris, a una amplaria de dotze
metres senae cap lndemniaaoto y ab Is sols
condlol� de que l'esmentat projecte se reall-
al dina de poo temps 7 que la oonservaol� de
l'esmentada via vagi a o�rreo de l'Ajunta-
ment

Del Govern Civil

Ahir visitaran altra volta al governador
eivll alguns individus dels ofrouls mon�r-
quics, pers continuar tractant del viatge del
rei.

de
so
po
vant

un dels gerros qaa adorno� 1
*Sal� de Sant Joan. �a txajis���L ^ btr�o�
podentlo deslligar. Portat tl ,1^ *'�W
Paro, l'auxiliaren da efntome. 1 ,^n�*r?Jͷ
-� las 5*35 slgu� aux�itacU .>�*�a7 *l
�?�Santa Madrona Maria L�neV �'^'tiaM
liera habitant a la Ronda %%** � ta!?
rteria, en qualitat de reiloL�^1 P�M '
nt del susdit d��Ioill,Ml�,?�' �J:
. salfumant ab Intecoi� de sn�Su UB* dot�
ntirse forta dolors, se fic� a ri^V*9.�u
.-, 32 da U mateixa Ronda, dWla nC
juutabunurb�, la trsslladaren . n?^�
sarien greu estat, Ingressant desnJi DUP��.
pltal Cl�nic                 "'�Poal'S*;

�AI carrer den GrassotsebarA�u
VIader y Antoni Rovira, havent d*!^ J���
d�s al dispensari a que'Is ouressln a* }*��

Sembla que a l'arribar a Madrid el senyor
Maura y enterarae dels plana fets pels mo-
n�rquica de Baroelona pera'l pr�xim viatge
del rel, hl opos� alguns repars y feu modifi-
eacluna, aobre lea que anit se oambiaren al-
guns telegrames entre'l governador y el Go-
vern.

No hl ha res, donos, definitiu enoara sobre
al programa del viatge.

Lo �nic cert fina ara es que don Alfons ar-
ribar�'l dia 10 ai mat� y marxar� el 11 al ves-
pre.

El direotor general d'Obres p�bliques, don
Rafel d'Andrsde, retorn� anit en l'expr�s a
Madrid.

El deapediren a l'estaci� el aenyor Ossorlo
7 altrea personalitats.

Al oarrer da l'Hospital, un inspeotor de po-
licia detingu�, dimeores, 7 entreg� ai Jutgat,
a tres individus que's negaren a deaoobrirse
quan passsva una professo, 7 pronunciaren,
aegona sembla, algunes paraules malsonants,

Dimeores si vespre, al carrer de Sant Pau,
tres subjeotes tractaren d'agredir a un sol-
dat. Aoudlren en auxili d'aqueat dos guardea
civils, logrant detenir als agressors, que fo-
ren posats a disposici� de l'autoritat militar.

AI arribar a l'eataol� de Franaa un tren de
Valenci�, foren aviaadea Iss autoritats de
que havia mort, durant el viatge, una nena
da nou anys, que procedent de Roquetaa por-
taven a Barcelona pera sotmetrola a nn pro-
cediment de curaci� de fa r�bia, qual malal-
tia sa suposa que patia desde fa dos anya en
que fou mossegada per un gos.

En un caf� del Paralelo tingueren algunes
paraules dos individus que jugaven a cartes,
donant un d'ells una ganivetada a l'altre que
11 oaos� la mort pocs moments despr�s.

El mort se deia Joan Carbonell, d'ofici
perruquer. L'agresor, Eugeni Rodrigo, fou
detingut per la policia y posat a disposici�
del Jutge.

Tribunals y Jutjats

Secci� primera.�Va ooraensarhi el judici
per jurats oontrs G. G, acusat del delicte de
assassinat

Tant el fisoal oom l'acusador privat soste-
nen que'l G. G, que treballava en lea obree
de oonatrueci� d'un convent sostenia fre-
q�entment bsrallea ab un company de tre-
ball, en una de les quals el va agredir ab un
punyal, causantli ferides tant greus que'u va
morir pocs dies despr�s.

El defensor, senyor Vsll�s y Ribot, sost�
en oambi l'exlment de ileg�tima defensa a
favor del seu representat.

Ahir oomens� la prova testimonial.

El judloi oontinunr� avui al mat�.

Seeol� aegona.�En aquesta seooi� s'hi ce-
lebraren ahir doa judicis orals.

El primer fou contra un individu acusat
d'haver estafat certa quantitat, flogiutse ins-
peotor de contribucions, s l'amo d'un establi-
ment

El fiscal, senyor Jov� y Sosa, va demanar
a la Sala que impos�s al processat la pena de
tres mesos y un dia d'arrest major y el de-
fensor, senyor Cat� de la Torre, que se l'ab-
solgu�s lliurement

L'altre judici el motiv� una oausa per le-
alona que'l senyor Jov� acus� a un individu
d'haver causat a un altre.

El senyor Jov� deman� pera'l processat la
pena de sis mesos y un dia de pres�, opo-
santahl el defensor senyor Oller, que deman�
l'abaoluol� del aeu client.

Amd�s judiois quedaren closos pera sen-
tencia.

Per suposades injuries al president del
Consell de ministres y exoitaoi� a la sedici�,
fou denunciat el n�mero d'abans d'ahir de
El Progreso.

Ho sentim.

Durant sa darrera guarda'l Jutjat del dis-
tricte de l'Audi�ncia va Instruir 55 dilig�n-
cies sumarlals pele fets seg�ents: robo, 6; le-
sions, 4; inoendl, 2; estafa, 2, y les dem�s per
deliote d'imprempta, retenci� d'efectes, Inju-
ries a un agent de l'autoritat, homicidi, aten-
tat y lesions a un guarda civil, a un agent de
policia y a un particular, furt mort, faisetat
y oontraban.

Fina aquest mltgdia estar� de guarda '1
Jutjat del dlstriote ile Llotja. Despr�s ho es-
tar�'l de l'Uuiversitat

Cridea judiolals.�EI jutge d'instrucci� de
Berga crida a Ramon Eatragu�s Bov�; ei de
Matar�, a Ant�nia Garcia; el del distrlote de
la Catedral, de Palma de Mai orca, a-Jaume
Rosell� Muntaner; el de Torrente, a Maroelf
Mart�nez Guaita; el del districte de l'Univer-
sitat, d'aquesta oapital, a Alfons Gonzalez; el
de la Baroeloneta, a Antoni Segura Montoya;
el del Nord, als hereus de Franoisoo Galce-
ran; al munloipal de l'Universitat, a Joaquim
Bera Mateo, Joan Garcia, Leonor Glbort 7
Franoisoo Fordevitohs, 7 el de la Llotja, a
Jaume Cortines, Josep Moral Foix 7 Joaquim
Maci�.

Senyslamenta pera avui.�Secoi� primera
de lo criminal.�Continuaci� del judici per
jurata contra G. C. per aasasslnat.

Seooi� segona.�Judici per jnrata proce-
dent del Jutjat de Matar�.�Califloaci�: ho-
micidi per imprudenoia temer�ria. Acusat:
J.C.

Seooi� teroera.�Dos judicis orals proce-
dents del Jutjat de Llotja, l'un per estafa,
contra L G., 7 l'altre per tentaiiva de furt
contra C. M.

Fets diversos

Un aburrlt de la vida intent� ahir suici-
darse, penjantse ab una corda que llig� en

rentes contusions.

de

OU�.

-Tamb�'s barallaren tres  InotwM
�arrer de la Pau, resultant ab feridl. "? �I
nn dels eontandents. L'arcalde de h    ^t

u.. u*�o �,,��uPuh jj arc� Ja (je  k._7 ��p
Intent� poearhi orde, tamb� reb� f�iu ,(﫫

A l'un el curaren al dianVnsarfr
Mart� 7 a l'altra al da Grada.       d� s�t>l

fS^lcaoloug

El  Consultor de los Bordados ~xv.   ~*

II publicaci� n'hem robut el n�m fi<?^e,,|

int� abundants dibuixos pera totes 1   *,�

idons, desde Is m�s f�cils fins al* �.f 'P1*-

Is.                             ' m� dlf�.

Con� sempre, ei present n�mero .. w

roent interessant pera les dones nuir  '*��

hi trobaran models de labors art�.�i en �'�

�tils a la vegada.              ""��tlqtiss ,

Fomento del Trabajo Nacional.�Aane.i
porael� ha publicat l'exposloi� presen!.^
Congr�a en l'informaci� sobre fes Ind , l�,1'
7 comunicacions mar�times.         ""�.rus

MUNDIAL PALACE. Restaurant PnrTT
la Pau. Plat del dia. Bouillabaise.  '      **

Dissabte. Men� oorrent y vegetari�

^speota,olea

TEATRE PRINCIPAL.-Avui divendres ���
haur� funol�.                        88' n�U

Dom�, tarde, a les oino, �Vora'l mar�- . i_
_s, �Fugir del foc� y �La reina vella�. Nit ! �?
nou, segon oonoert Saaer.               ' a *

Diumenge, mit�, a les onie, a petlclfl de bo-
broses fam�lies �La santa espina� y oinsmatog��

TEATRE PRINCIPAL.-Dem�, nit, a 19, �.
segon 7 �ltim oonoert per l'eminent piani�ta  *

EMIL SAUER

Programa extraordinari.

faci

campa�

matogr�flo den Parellada �L'h�storla Ten'orl�E

fui Culom� y el di�leo �astronomia c�mica. 1Z

quajts de nou.                         '  ^

Demd, �La campana submergida�.

Diumenge, tarde, a riure! �Pasqual Molt�'. ,n,
nematograff� y �Marit y muller y 0.*�. Nit ,U
oampina submergida� y �Cinemat�graf�.

Despatxa nomptiduria.

TEATRE NOVETATS.-Banvs'ord Alhambra.-
Gran Companyia de varietes. Avut, dues 'uncios*
tarde.adosqutrts de quatre y nit, a Ist noui,
atracci� de gran �xie

Mme. H. de SERRIS

�Poses pl�stiques�, �Tablessx vlvants�, �Les Jns-
oas� duetistes, �Will y Votes� esc�ntrios, �Harrj
Taft� sifleura, �SlumySiums� musiealg, �Aniete.
�Cumnin y Seshan� aerrtbate� esc�ntrios, �Mlle. U
Beryl� c�mic eso�ntrlea, �Les Arribos� equilibris-
tes, �Cecil y Franc�s� balladors acr�bates, �Bt-
r.tscope�, y �Polo au bioy�.
Dama, tarde y nit, dues funciona.

TEATRE T�VOLL�Tourn� Donnlni y german
Qiordano.�Avui, a les nou, benefici

I3 0 3XT3Xri3\ri

Transformacions al desoobert per primera ve/i*
a Eapafia �La revelaci�n del secreto 4sl ��*�..
Diismo� atracci�, tothom a veurerho; gr d novetA
imitaci� de la �Manem, den Pucelni; �1/ eama-
leonte.; �II eamarieri Lampo�, y �Eldorado va-
riet�.�Butaca ab entrada, 1%0 pessetes; entrads,
60 c�ntims.

Dem�*, avant diUma fnnei� DonoInL

Se despatxa s Oomptadnrla.

TEATRE ELDORADO (Teatre de Catalunya).-
Comp nyia Dora Bildanello.�Avui, no hi haur�
funoi�.                                   �

Dem4, inautrnraei� de la segona s�rie de 'na-
cions de la Companyia Dora Baldanello, debatut
el primer actor Qiovanni Peuinga, ab la com�dia
en tres actes den Bernsteln �II ladro�. Abans is
representar� la joguina �Trag�dia e musica�.

Segueix obert l'abonament a diari per 23 fus-
cions, y :i d mars, dijous y dissabtes, de Medi,
per 10 funcions

Durant aquesta segona serle se estrenaran ies
seg�ents obres de verdader �x�t en els prinoipal�
teatres d'Italia �La moglle del dottore�, �La mo-
de'la�, �Prlmi 11 Siad.oo epo'el plovan� y �Sss
p�dre�.

TEATRE NOU.�Oran companyia o�mlo Mriea
da primer orde.�Avui, tarde, a les quatre, seooid
senzilla: �Vida por honra� nova; a les cinc, dobla
�Li bella perfumista� y -Alrna de Dios�. Nit, a tr�a
quarts de nou, espacial: �Vida por honra�, �Alaa
de Dios� y estrena a BarceTona de la sarsuela na
un acte y eina quadros, original dels senyors Va-
lero y Serrano, m�sica dels mestres Frsnolsoo ��
Ssn Felipe y Cayo Veta, titulada

ESI

Icp ato

Dem�, estrena dels dos entremessos �El m)rlo�f
�jVaya oal do!�

Dimecres, debut de Is tiple c�mloa Ampar�
Guillen.

La setmana vinent, estrena de �Ole �on ole�.~

En estudi, �Santos emelgas�.

TEATRE APOLO�Companyia dram�ticadiri-
gid 1 pel primer actor don Frederic Q. Parreno.-
Avui, a tres quarts de nou en punt, l'�xit ooloMt
veritat �Veinte afios despu�e� segona part de *IM
tres mosqueteros� ovacionat drami en vultaotea;
en oi acte set�, sensaci�!! explosi� de la nau �R*"
lampago� en alta mar.                      ,

Dem�, dos drames; �La hi ja del mar�, Guimert
y Eohegaray, y �El gran rei Carles ITI � la eipoi-
si�n de los jesuitasen Espafia� quatre iotes, drana
hist�ria

Diumenge, nit, �Marlucha�.               .

Aviat, estrena de �La reina Catallna de Medioi"�-

TEATRE SORIANO.�El m�s concorreguty po-
pular de Barcelona; preus exageradament e0O�VL
mica.�Avui, el grandi�s drama m�raio �Deseroioji
por amor�, baix la direooi� de l'Ib�flez Rodngnsz)
atraccions de gran �xit �Trio Delarrambla�, �j*Jj
Brlatore�, �Los 6 Pepes�, �Los Salvancos-, ��*"
Rodrig's�, �Cl r�s� y dels dem�s artistes de ��
Companyia.

SALA MERC�.��xit de la interessant P<,I�I*?'*
El oirnaval de Nissa� de 1908, p�l�oola impres�r

nada el dia primer del oorrent per Ja oasa

Path�;

�Maniobres d'artilleria Italiana� �niea a Espanya,
�Somni d'un gandul�, �Fes be y no miris a qui't'
altres estrenes                           ...

�xit de les Grutes; aviat s'inangurar� una s�
prenent novetat

LA PALOMA, Societat recreativa. � Gran ball
de �PiSata� pera dem�, nit, a les onze, erg'ni��
pels Individus d'aquesta Societat que tormj'
oolla �Teca, Broma y Cia., Stat en Coman�.'"
Totes les senyores seran obsequiades  0 �   )g
presents. Valiosos premis a les disfresses,
rioay art�stioiraent iluminad� y adorn �;''na dl
ram en el centre una monumental pinya pi�
belles sorpreses.

SegHejon^

PALAU DB LA

M�SICA CATALANA

Dimecres, 11 de mars, tercer concert lnaugar
�Magnificat� den Bach.         _ , . rt�f�l�. �!�

Se despatxa pera'la socis del Orfe� 0*"'^
nou a onze nit, en el looal social; Pefa.'� iiAng�1'
durant el dia a casa Dotesio, Portal de 1*"
n�ms. 1 y 3.                     _^�..^s��S

FILLS

F.  MAS SARDA Y

Baibladal Centre. aO.-BaresUas

Negociem oupona Deute Interior < Pe
venciment primer abril pr�xim.        
 •  
Carregant continguts ...
Ocultar

Poble català, El. Any 05, Núm. 0749 (6 març 1908)

4 pàgines totals